Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.koloid.sk (ďalej len "E-shop"):


Ľubomír Drgáň TRIX
Krakovská cesta 645/6
028 01 Trstená, Slovenská republika
IČO: 10 850 392
IČ DPH: SK1020467646

E-shop oddelenie:
Oravická 2616
028 01 Trstená, Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ľubomír Drgáň
Tel: +421 43 5392 877
Mob: +421 905 423259
E-mail: trix@trix.sk

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:
1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode E-shop v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).
2. Marketingu a to formou zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu v rozsahu: (meno, priezvisko, e-mailová adresa).
Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona 122/2013 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
 - spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
 - nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.


Spoločné ustanovenia:
 - Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú, alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
 - Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára, alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
 
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:


Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č.3215/B.
IN TIME, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31342621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č.4376/B.